Data: 31 augustus, 7, 28 september, 5, 26 oktober, 2, 23, 30 november, 21, 28 december
Tijd Beneden Boven
Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4
19:30 VVU VVU D5 D6 H1 H2 H3 H4
Callista D1 Jordy (h6) Emma (D1) Anouk (D4) Hester (D2) Jetty (D2)
21:00 VVU VVU H5 H6 D1 D4 D2 D3
Maarten (H2) Jonah (D5) Kees (H2) Jaap (H2) Cornelis (H3) Wouter (H2)

Vraag je je onderaan de trap af of je boven of beneden traint? www.trainenwebovenofbeneden.nl

Data: 14, 21 september, 12, 19 oktober, 9, 16 november, 7, 14 december
Tijd Beneden Boven
Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4
19:30 VVU VVU H4 D4 D1 D2 D5 H5
Joost (H3) Niels (H1) Kees (H2) Arjen (H2) Iris (D3) Mariska (D3)
21:00 VVU VVU D3 H3 H1 H2 H6 D6
Jennycke (D2) Carien (D1) Emma (D1) Anouk  (D4) Robin (H5) Mirreille (D5)